ಸಿತಾರೋಂಸೆ ಆಗೇ ಜಹಾಂ ಔರ್ ಭೀ ಹೈ!

ನಕ್ಷತ್ರಗಳಾಚೆಯೂ ಜಗವಿಹುದು
ಪ್ರೀತಿಗಿನ್ನೂ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹಲವಿಹುದು

ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ
ನೂರಾರು ಕಾರವಾನಗಳು ಇನ್ನೂ ಹಲವಿಹುದು

ಇಲ್ಲಿಯ ಸುಗಂಧ – ಕಾಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋಗದಿರು
ಹೂದೋಟಗಳು – ಗೂಡುಗಳು ಇನ್ನೂ ಹಲವಿಹುದು

ಒಂದು ನೆಲೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆಯೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಳುವಿಯೇಕೆ
ಅತ್ತು ಗೋಗರೆಯಲು ಜಾಗವಿನ್ನೂ ಹಲವಿಹುದು

ಗಿಡುಗನಾಗಿರುವೆ ನೀನು ಹಾರುವುದಷ್ಟೇ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ
ತೆರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಆಗಸವು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಹಲವಿಹುದು

ಹಗಲು ಇರುಳಗಳ ನಡುವೆ ಬಂಧಿಯಾಗದಿರು
ನಿನಗಾಗಿ ಕಾಲ ದೇಶಗಳಿನ್ನೂ ಹಲವಿಹುದು

ನಿನ್ನ ಏಕಾಂತತೆಯ ದಿನಗಳೆಲ್ಲಾ ಕಳೆದುಹೋದವು
ನಿನಗಾಗಿ ಕಾಯುತಿಹ ನಿನ್ನವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಲವಿಹುದು !

ಉರ್ದು ಮೂಲ : ಅಲ್ಲಾಮ ಇಕ್ಬಾಲ್
ಅನುವಾದ : ಪುನೀತ್ ಅಪ್ಪು

Leave a Reply

*