ಶಬ್ – ಏ – ಮೀರಾಜ್

ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಉದಿಸುತಿಹ
ಸಂಜೆ ನಕ್ಷತ್ರದ ಕರೆಯಿದು
ಯಾವ ಮುಂಜಾವು
ಶರಣಾಗಿಹುದೋ ಆ ರಾತ್ರಿಯಿದು!

ದೈರ್ಯವಿದ್ದವನಿಗೆ ಇಹುದಿಲ್ಲಿ
ಸ್ವರ್ಗ ಗೇಣಿನಷ್ಟೇ ದೂರದಲ್ಲಿ
ಕೂಗಿ ಹೇಳುತಿದೆ ಅದೋ
ಮೀರಾಜಿನ ರಾತ್ರಿ ಮುಸಲ್ಮಾನನಲ್ಲಿ!

ಮೂಲ: ಅಲ್ಲಾಮ ಇಕ್ಬಾಲ್
ಅನುವಾದ: ಪುನೀತ್ ಅಪ್ಪು

Leave a Reply

*