ಸಾಕಿ

ಮತ್ತೇರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ದೂಡಿ
ಹಾಕುವವರೇ ಎಲ್ಲಾ,
ಖುಷಿಯಿರುವುದು ಬಿದ್ದವನ ಎತ್ತಿ
ಗಮ್ಯ ಸೇರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ, ಸಾಕಿ!

ಆ ಹಳೆಯ ಮಧುಪಾನೀಕರೆಲ್ಲರೂ
ದೂರವಾಗುತಿಹರು,
ಎಲ್ಲಿಂದಲಾದರೂ ಆ ಅಮೃತಜಲವನ್ನೊಮ್ಮೆ
ದಯಪಾಲಿಸು ಸಾಕಿ!

ವರ್ಣರಂಜಿತ ಸದ್ದುಗದ್ದಲಗಳಲ್ಲೇ
ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಕಳೆದುಹೋಯಿತು,
ಅದೋ ಮುಂಜಾವು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ
ಅಲ್ಲಾಹನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡು ಸಾಕಿ!!

ಉರ್ದು ಮೂಲ : ಅಲ್ಲಾಮ ಇಕ್ಬಾಲ್
ಅನು: ಪುನೀತ್ ಅಪ್ಪು

Leave a Reply

*