ಆ ನಾಯಕನನ್ನು ಹುಡುಕು

ನೆಲೆಯ ಆಚೆಗೊಂದು ನೆಲೆಯ ಹುಡುಕು
ಕಿನಾರೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾದರೆ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಹುಡುಕು

ಕಲ್ಲೇಟಿಗೆ ಒಡೆದುಹೋಗದ ಶೀಷೆಗಳಿಲ್ಲ
ಕಲ್ಲೇ ಒಡೆದುಹೋಗುವಂತಹ ಶೀಷೆಯನ್ನು ಹುಡುಕು

ವರುಷಗಳೇ ಉರುಳಿಹೋದವು ನಿನ್ನ ಸುಜೂದಿನಲ್ಲಿ
ನಿನ್ನ ಬದುಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸುವಂತಹಾ ಸುಜೂದನ್ನು ಹುಡುಕು

ನಿನ್ನ ಪಥಿಕನ ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಅಸ್ಮಿತೆಯೇ ಕಳೆದುಹೋಯಿತು
ನಿನ್ನ ಅಸ್ಮಿತೆಯ ರಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಆ ಪಥವನ್ನು ಹುಡುಕು

ಹಮ್ಮುಬಿಮ್ಮಿನ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ನರಳದವರಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ
ಈ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸುವಂತಹ ನೀರನ್ನು ಹುಡುಕು

ತನ್ನ ಗುಲಾಮನನ್ನು ಒಂಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ
ತಾ ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಆ ನಾಯಕನನ್ನು ಹುಡುಕು!

ಉರ್ದು ಮೂಲ: ಅಲ್ಲಮಾ ಇಕ್ಬಾಲ್
ಅನುವಾದ: ಪುನೀತ್ ಅಪ್ಪು

Website | + posts

Leave a Reply

*

error: Content is copyright protected !!